Takuu ja palautus

14 päivän vaihto- ja palautusoikeus

Kaikilla Alberni verkkokaupan tuotteilla on vaihto- ja palautusoikeus 14 päivää tilauspäivästä. Peruuttamisoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava kirjallisella tavalla.

Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä ja myyntikuntoisia tuotteita, joten pakkaus ja sen sisältö tulee säilyttää huolellisesti. Palautusoikeus ei koske kuluttajan vaatimusten mukaisesti valmistettua tai muunneltua tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi tehtyä tavaraa.

Pelkkää toimitettujen tavaroiden noutamatta jättämistä tai palauttamista ilman yksiselitteistä etukäteistä ilmoitusta peruuttamisoikeuden käyttämisestä ei katsota ilmoitukseksi sopimuksen peruuttamisesta. Asiakas vastaa peruuttamattomien tilausten palautuksesta aiheutuneista kustannuksista, jotka vähennetään asiakkaalle palautettavasta summasta.

Tuotteen palautus

Virheettömän tuotteen palauttaminen verkkokauppaan on asiakkaalle maksutonta, mikäli palautettava tuote on mahdollista toimittaa normaalina posti-, SmartPost- tai MyPack-pakettina ja palautus tehdään verkkokaupan asiakaspalvelun antamien ohjeiden mukaisesti. Suurempien tuotteiden tai muiden toimitustapojen palautuskustannuksista vastaa asiakas. Ennen tuotteen palautusta Alberni-verkkokauppaan asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse, joka antaa tarkemmat ohjeet tuotteen palautusta varten ja tarvittaessa selvittää mahdolliset palautuskustannukset.

Tuotteet tulee palauttaa sovitulla tavalla viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona peruuttamisoikeudesta on sovittu verkkokaupan asiakaspalvelun kanssa. Asiakas vastaa palautettavien tuotteiden suojaamisesta kuljetusta varten ja palautettavat tuotteet tulee suojata huolellisesti, jotta ne eivät vaurioidu kuljetuksen aikana. Mikäli palautuneet tuotteet ovat vaurioituneet palautuksen aikana puutteellisen suojaamisen vuoksi, emme voi hyvittää tuotteista maksettua summaa kokonaan tai osittain vaurioiden laajuudesta riippuen.

Säilyttäkää tuotteen palautuksesta saamanne kuitti, kunnes olette saaneet hyvityksen palautuksesta. Kauppahinta ja kulut palautetaan asiakkaalle viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on saanut tuotteen takaisin ja todennut sen palautuskelpoiseksi. Mikäli kyseessä on osapalautus, toimituskuluja ei hyvitetä niiden tuotteiden osalta, joita ei palauteta. Palautettava summa hyvitetään samalle maksutavalle, jolla tilaus on maksettu verkkokaupassa.

Myönnämme asiakkaille kaikkiin ostettuihin tuotteisiin X vuoden takuun takuuehtojemme mukaisesti.

Takuuehdot

Alberni myöntää kaikille ostetuille tuotteille 1-2 vuoden takuun ostopäivästä lukien, edellyttäen, että ostokuitti esitetään Albernille ja ettäasiakas muutoin toimii näiden takuuehtojen mukaisesti. Saris Perävaunujen Takuu on 3 v. Alberni porealtaiden Takuu on 2+5+10 v. Alberni sähkökottikärryjen takuu on 2 v. ALberni Umpivaunujen takuu on 2 v.

Takuu koskee tuotteissa takuuaikana ilmenneitä valmistus- ja materiaalivikoja. Mikäli tuotteen valmistaja myöntää laitteelle takuun muista vioista, näitä vikoja koskevat takuuehdot (mukaan lukien takuuaika) ilmenevät valmistajan takuuehdoista. Valmistajan takuuehtojen mukainen takuuaika voi olla lyhyempi kuin Albernin myöntämä takuuaika.

Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus kohtuullisessa ajassa valmistajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muussa myyjän osoittamassa paikassa. Alberni Oy ei ole velvollinen korvaamaan kuljetuskustannuksia. Mikäli takuuhuoltoon tuleva tuote todetaan virheettömäksi tai laitteessa todetaan virhe, jonka korjaaminen ei kuulu takuun piiriin, on Albernilla oikeus periä kohtuullinen korvaus tarkastustyöstä.

Albernin myöntämä 2 vuoden takuu ei rajoita kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia.

Kaikkia tuotteitamme koskevat tuotteen valmistaja- ja/tai maahantuojakohtaiset takuu- ja huoltoehdot. Takuu on valmistajan tai myyjän sinulle tarjoama lisäetu. Takuuaika ja sen kattavuus vaihtelee tuotteittain. Virhevastuu sen sijaan on lakisääteinen ja se on määritelty kaikille tuotteille. Ostaja on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot tulee tarkistaa käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Asiakkaan tulee noudattaa tarkasti tuotteiden käyttö- ja asennusohjeita, sillä takuu korvaa vain valmistus- ja materiaalivirheet sekä ohjeiden mukaisessa käytössä syntyneet viat.

Lasku toimii takuukuittina ja takuuaika alkaa laskun päiväyksestä jatkuen takuun kattaman ajan verran. Takuun aikana tehdyt korjaukset, vaihdot tai muut toimenpiteet eivät pidennä tai lyhennä takuuta.

Mikäli tuotteessa on virheitä, huolto- ja palautusjärjestelyt tulee aina sopia verkkokaupan asiakaspalvelun kanssa ennen tuotteen palauttamista. Ilmoittamatta jätetyt palautukset ovat asiakkaan vastuulla ja asiakas vastaa mahdollisista palautuksen aiheuttamista kustannuksista.

Reklamaatiot

Alberni verkkokauppa käsittelee reklamaatiot ensisijaisesti kirjallisesti. Näin voimme vähentää väärinymmärryksiä ja parantaa Teidän oikeusturvaanne.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan lähetyksen heti tuotetta vastaanotettaessa. Rikkoutuneesta tai vaurioituneesta tuotteesta tai paketista on pyydettävä tavarankuljettajaa tekemään vahinkoilmoitus. Mikäli kuljetuspakkauksessa on ulkoisesti havaittavissa vaurioita, on vastaanottajan tehtävä siitä merkintä kuljettajan skanneriin heti vastaanottokuittauksen yhteydessä. Tämän jälkeen on myös viipymättä otettava yhteys verkkokaupan asiakaspalveluun.

Lähetyksen sisältö on tarkistettava viipymättä lähetyksen vastaanoton jälkeen. Mikäli lähetys on puutteellinen tai vaurioitunut, lähetyksessä on toimitettu väärä tuote tai toimitettu tuote on virheellinen tai rikkoutunut, on tästä viipymättä ilmoitettava verkkokaupan asiakaspalveluun, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen tehtyjä reklamaatioita lähetyksen vaurioista emme voi enää käsitellä. Vaurioitunutta tuotetta tai vaurioituneen lähetyksen pakkausmateriaalia ei saa hävittää ilman asiakaspalvelun suostumusta. Tuotteiden viallisuuteen ei voida enää vedota, mikäli tuote on asennettu tai otettu käyttöön ja vika on ollut havaittavissa ennen asennusta/käyttöönottoa.

Mikäli tuote on takuuta koskevien ehtojen mukaisesti virheellinen, tulee tästä ilmoittaa mahdollisimman pian verkkokaupan asiakaspalveluun. Tuotteen virheellisyydestä on ilmoitettava 2 kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä hetkestä, kun virhe olisi pitänyt havaita. Alberni ei ole velvollinen korvaamaan virhettä, mikäli tätä määräaikaa ei noudateta. Virheen laadusta riippuen tuote korjataan tai asiakkaalle toimitetaan uusi vastaava tuote. Hinnanalennus on mahdollista, mikäli virhettä ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia korjata eikä uutta vastaavaa tuotetta voida toimittaa.

Vastaamme tuotteiden mahdollisista virheistä Suomen lain mukaisesti. Albernin ja asiakkaan välistä sopimusta koskeviin mahdollisiin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajalla on oikeus saattaa riita kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Virheilmoituksen tekeminen

Asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteen mahdollisesta virheestä Albernille kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, viimeistään kuitenkin X ajan kuluessa virheen havaitsemisesta. Takuu raukeaa, mikäli virheestä ei ole ilmoitettu määräajan kuluessa.

Virheilmoitusta tehtäessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • asiakkaan nimi, osoite, postinumero ja puhelinnumero
  • tuotteen mallinimike, tuotekoodi/tuotteen sarjanumero
  • ostokuitti tai valokopio kuitista
  • tuotteen ostopaikka ja – päivämäärä (näkyy kuitissa)
  • lyhyt kuvaus ongelmasta

Takuun rajoitukset

Takuu ei koske kuluvia osia.

Alberni ei vastaa laitteessa takuuaikana ilmenevästä virheestä, jos Alberni saattaa todennäköiseksi, että tuotteen huonontuminen johtuu tapaturmasta, tuotteen vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajasta johtuvasta seikasta kuten esimerkiksi tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä, tuotteen muuttamisesta tai valtuuttamattomista korjauksista. Epäolennaiset virheet tai poikkeamat tuotteessa, jotka ovat merkityksettömiä laitteen arvoon ja tarkoituksenmukaisen käytön kannalta, eivät kuulu takuun piiriin.


Takuuseen ei sisälly väärästä käytöstä johtuvat viat ja ongelmat. Vääräksi käytöksi lasketaan mm. kemikaalien virheellinen käyttö, väärä asennus, väärät asetukset ohjuspaneelissa tai asiakkaan huolimattomuudesta aiheutuvat ongelmat (esim. liian alhainen vesiraja tai likaiset suodattimet). Takuu raukeaa, mikäli altaan rakenteita muutetaan, allas on talvella ilman vettä ja sähköä. Käyttäjän on huolehdittava veden pH-arvon oikeellisuudesta. Altaanhuolimaton väärinkäyttö johtaa takuun raukeamiseen. Niskatyynyt ja lämpökansi eivät kuulu takuun piiriin vaan ne ovat kulutusosia. Alberni Oy ei ole vastuussa tai velvollinen korvaamaan mitään suoria eikä välillisiä vahinkoja, jotka koskevat mitä tahansa taloudellista tappiota tai omaisuusvahinkoa. Myöskään altaassa oleva käytön estävä vika ei velvoita erilliseenkorvaukseen.

Mikäli asiakkaalla ei ole näyttää Albernin ostokuittia tai valokopiota kuitista, jossa ilmenee kyseinen ostettu tuote ja ostopäivämäärä, Alberni ei ole velvollinen toimimaan takuuehtojen mukaisesti.

Alberni pidättää itsellään oikeuden päättää, korjataanko viallinen tuote, vaihdetaanko se vastaavaan uuteen tuotteeseen vai palauttaako Alberni tuotteen hinnan kuluttajalle.

Asiakkaan pyynnöstä muualla kuin valmistajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai myyjän osoittamassa paikassa suoritettavan korjauksen takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat sekä matkakulut voidaan veloittaa asiakkaalta.